Zugang IFU
Dansk - I001-1.4-DA - VX1 IFU EU DA VERSION - FEBRUAR 2023
Deutsche - I001-1.4-DE - VX1 IFU EU DE VERSION - FEBRUAR 2023
Englisch - I001-1.4-DE - VX1 IFU EU DE VERSION - FEBRUAR 2023
Französisch - I001-1.4-FR - VX1 IFU EU FR VERSION - FEBRUAR 2023
Italiano - I001-1.4-IT - VX1 IFU EU IT VERSION - FEBRUAR 2023
Niederländisch - I001-1.4-NL - VX1 IFU EU NL VERSION - FEBRUAR 2023